مصاحبه جناب آقای دکتر مشکوری با مجله دنیای سرمایه گذاری

مشروح مصاحبه جناب آقای دکتر مشکوری مدیرت محترم عامل گروه پترو انرژی شهر به پیوست می باشد