جلسه دکتر مشکوری با مهندس هاشمی رییس شورای شهر تهران در مورد پروژه برچسب انرژی ساختمان

“مجید عباسپور، رئیس هیأت مدیره” و “محمدهادی مشکوری، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره” شرکت پترو انرژی شهر و  “محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران” در نشست روز سه شنبه  مورخ 97/07/10 در ارتباط با اخذ مجوز جهت اجرای پروژه برچسب انرژی ساختمان از شورای شهر تهران گردهم آمدند.

در این جلسه گروه پترو انرژی شهر (در راستای رسالت بانک شهر) با هدف بهبود مدیریت مصرف انرژی در بین شهروندان، طرح جامع و کاربردی صدور برچسب انرژی و بهینه سازی و مدیریت مصرف را ارائه و آمادگی خود را جهت حضور در دو عرصه صدور برچسب انرژی و تأمین تجهیزات روزآمد در عرصه مصرف بهینه و کنترل هوشمند انرژی ساختمان ها اعلام داشت.

در پایان جلسه با توجه به توضیحات و طرح های ارائه شده از سوی شرکت پترو انرژی شهر موافقت اولیه جهت مطرح شدن در صحن شورا انجام گردید.