ملاقات شهردار اهواز جناب آقای دکتر شاعری با دکتر مشکوری

در این ملاقات مقرر شد با توجه به درخواست شهردار اهواز آقای کریمی شاعری نسبت به احداث نیروگاه زباله سوز در این شهر اقدام شود. ضمن اینکه توافق شد کارشناسان از زیرساخت‌های شهر بازدید بعمل آورند و گزارشی برای شروع کار تهیه و ارائه نمایند.