جلسه مدیرعامل گروه پترو انرژی شهر با مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران در خصوص پروژه PSD

در روز دوشنبه مورخ 1398/11/7 با هماهنگی قبلی جلسه ای در دفتر مدیرعامل محترم شرکت بهره برداری متروی تهران با حضور آقایان مهندس فرنوش نوبخت (نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران) ، مهندس علی عبدالله پور (عضو هیئت مدیره و معاون مهندسی شرکت بهره برداری مترو تهران) از یک سو و آقایان دکتر مشکوری( مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گروه پترو انرژی شهر) و آقای مهندس کاظمی (مشاور فنی و اجرائی گروه پترو انرژی شهر) از سوی دیگر، به منظور بررسی راهکارهای همکاری فی مابین تشکیل و پس از بحث و بررسی مواردی از قبیل همکاری در تهیه ، ساخت و نصب تجهیزات PLATFORM SCREEN DOOR)   ( PSD  در ایستگاههای در حال بهره برداری متروی تهران و بازسازی و بهینه سازی قطارهای قدیمی DC  (در قسمت توان) مطرح گردید که با توجه به توافقنامه قبلی با شرکت TONG FANG  چین و شرکت ناصکو در زمینهPSD  ، مقرر گردید  با توجه به نیاز مبرم شرکت بهره برداری متروی تهران به منظور افزایش سرعت تجاری ناوگان و ایمنی بیشتر مسافرین سرلوحه همکاری فی ما بین قرار گیرد .