تغییرات در هیئت مدیره گروه

تغییرات در هیئت مدیره گروه پترو انرژی شهر انجام پذیرفت

ضمن تقدیر و تشکر از آقایان مجید عباسپور طهرانی فرد به عنوان رئیس هیئت مدبره و حسن رستم‌پناه به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقایان رضا باقری و حمید کلهرنیا بعنوان اعضای جدید معرفی شدند.

ترکیب هیئت مدیره به این قرار اعلام گردید که آقای رضا باقری بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد هادی مشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید کلهرنیا عضو هیئت مدیره تعیین شدند.