اعضای هیئت مدیره گروه پترو انرژی شهر

رضا باقری

رضا باقری

رئیس هیئت مدیره
محمد هادی مشکوری

محمد هادی مشکوری

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
حمید کلهرنیا

حمید کلهرنیا

عضو هیئت مدیره